Πολιτική Απορρήτου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
&
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ)

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 5
E- MAIL :dentalsmiles.contact@gmail.comΤΗΛ : 210 729 7985

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατά την προσέλευσή σας στο οδοντιατρείο και πριν την έναρξη παροχής των υπηρεσιών σας, συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες:
Το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το φύλο την ηλικία, το επάγγελμα, την διεύθυνση του ασθενή, τις ημερομηνίες της επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλο ουσιώδες στοιχείο (π.χ. ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,τηλ. επικοινωνίας), που συνδέεται με την παροχή φροντίδας στον ασθενή, τα ενοχλήματα της υγείας του και το λόγο της επίσκεψης, τη πρωτογενή και δευτερογενή διάγνωση, ή την αγωγή που ακολουθήθηκε.
Η τήρηση των πληροφοριών αυτών, οι οποίες επικαιροποιούνται, σε κάθε επίσκεψη, αποτελεί νόμιμη υποχρέωση του οδοντιάτρου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΠΔ 39/2009 και διατηρούνται για δέκα (10) χρόνια από την τελευταία επίσκεψή σας. Αποτελεί δε και συμβατική υποχρέωση στα πλαίσια της συμφωνίας μας για την παροχή των οδοντιατρικών υπηρεσιών.
Η επεξεργασία είναι αναγκαία ιδίως, για την εξακρίβωση της ταυτότητας σας, τη δυνατότητα επικοινωνίας, την έκδοση φορολογικών παραστατικών, των αναγκών παροχής των υπηρεσιών και παρακολούθηση της πορείας της υγείας σας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνω ότι έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, αντίταξης της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, υποβολή καταγγελίας στην εποπτική αρχή, σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).
Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως, με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Μονής Πετράκη 5, Κολωνάκι 11521 ή με emailστην ηλεκτρονική διεύθυνση dentalsmiles.contact@gmail.com
Εποπτική Αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Αθήνα).

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η πρόσβαση στο αρχείο δεν είναι δυνατή σε τρίτους, πλην των, κατ’ εξαίρεση, περιπτώσεων που προβλέπονται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.
Περαιτέρω και αποκλειστικά για τις ανάγκες της θεραπείας σας θα σας αποστέλλονται μηνύματα τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικά της κατάστασής σας ή για υπενθύμιση περιοδικού ελέγχου, ενώ προσωπικά στοιχεία σας, δύνανται να επεξεργαστούν συνεργάτες του οδοντιατρείου ( οδοντίατροι, διαγνωστικά εργαστήρια, οδοντοτεχνίτες) χωρίς να απαιτείται προηγούμενα ειδική ενημέρωσή σας.
Οι τρίτοι στους οποίους διαβιβάζονται τα προσωπικά σας στοιχεία δεν δικαιούνται να κάνουν χρήση για άλλους σκοπούς.
Παράλληλα, ισχύει και το οδοντιατρικό απόρρητο.

Related Posts

Leave A Reply

Your email address will not be published